TỔ CHỨC

HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN
THE VIETNAMESE SENIOR CITIZENS ASSOCIATION
OF THE WASHINGTON METROPOLITAN AREA

Thành lập năm 1977.

Trụ sở Hội:
6131 Willston Dr, Suite 107, Falls Church, VA 22044.

Điện thoại:
(703) 532-0267

Thành-phần nhân-sự nhiệm-kỳ 2015-2017:

Hội Đồng Cố Vấn:

Cụ Nguyễn Đình Kỳ
Cụ Nguyễn Đức Đạt
Cụ Hoàng Văn Minh
BS Nguyễn Quốc Quân
DS Nguyễn Quỳnh-Giao
LS Nguyễn Thế Sinh
GS Lê-Tống Mộng-Hoa
Bà Jackie-Bông Wright

Hội Đồng Quản Trị:

Chủ-tịch: DS Nguyễn-mậu Trinh
Phó Chủ-tịch: ĐĐ Đinh Mạnh Hùng
GS Nguyễn Kim-Oanh
Ông Dương Hòa Hiệp
Bà Trúc-Nương Brown

Hội Đồng Chấp Hành:

Hội-trưởng : DS Nguyễn-mậu Trinh
Phó Hội Trưởng Ngoại-vụ : GS Nguyễn Ngọc Bích
Phó Hội Trưởng Nội-vụ : Ô. Nguyễn Văn Đặng
Phó Hội Trưởng Văn Hóa: GS Nguyễn Kim-Oanh
Phó Hội Trưởng Xã Hội: Ô. Dương Hòa Hiệp
Phó Hội Trưởng Kế Hoạch: GS Phạm Văn Tuấn
Tổng-thư-ký : TS Hồ văn Di-Hấn
Tổng-thủ-quỹ : Ô. Nguyễn Văn Đặng
Tổng-kiểm-soát: Cụ Nguyễn Đình Kỳ.
Trưởng Ban Thông Tin Báo Chí : Ô. Nguyễn Quang Dũng
Trưởng Ban Văn Nghệ : Cô Phạm Kiều-Nga.